Slanje sažetaka

SLANJE SAŽETAKA ZA 8. MEĐUNARODNI KONGRES HDMSARIST-a

Sažetci se pišu na hrvatskom ili engleskom jeziku i ne smiju sadržavati više od 300 riječi. Svi sažetci moraju sadržavati naslov rada, autore, radno mjesto autora, kontakt adresu s e-mailom, ključne riječi.

Predavanje ne smije trajati dulje od 8 minuta plus 2 minute rasprave. Posterska prezentacija ne smije trajati dulje od 3 minute plus 2 minute rasprave.

Sažetci se zajedno s PPT prezentacijom šalju do 16.3.2015. putem slijedećeg obrasca:

Comments are closed.